ا اینکه نظامی هستند و تکاورای سختی کشیده باز دارای روحیه ای شادند .

اینقدر شاد ،که قبل از اعزام به ماموریت مشغول انجام بازی کودکانه باشند.

نشسته: شهید مجتبی بابایی زاده

ایستاده در سمت چپ شهید صمد امیدپور

و همرزمانشان که آرزوی سلامتی دارم برایشان

شهید مجتبی بابایی زاده
برچسب ها :
ا اینکه نظامی هستند و تکاورای سختی کشیده باز دارای روحیه ای شادند . اینقدر شاد ,  که قبل از اعزام به ماموریت مشغول انجام بازی کودکانه باشند. نشسته: شهید مجتبی بابایی زاده ایستاده در سمت چپ شهید صمد امیدپور و همرزمانشان که آرزوی سلامتی دارم برایشان شهید مجتبی بابایی زاده ,