چیزی در نگاه قشنگ صمد هست،چشمان زیبای صمد یک چیزی برای گفتن دارد که فهمیدن آن .............
رازی در زندگی هست که فقط با خون آشکار می شود.شهید آوینیبرچسب ها :
چشمان زیبای صمد ,