چشمان صمد:چگونه از یادمان برود شجاعت جعفر خان (محمد جعفر خانی)، ذکر سید محمود (موسوی)، لبخند مسلم (احمدی پناه)، اشک های یوسف (فدایی نژاد)، بزرگواری حسین (رضایی)، چشمان صمد (امیدپور)، مظلومیت غفاری (محمد غفاری)، جوانی مصطفی(صفری تبار)، بیقراری علی(پرورش)، شوق پرواز روح الله(نوزاد)، نگاه مجتبی (بابایی زاده) شور و عشق محمد منتظر(قائم)، وفاداری محرابی(محمد محرابی پناه)، صبر حسن(حسین پور) و رضایت عبدالزهرا(علی بریهی) که گواه بر مظلومیتشان بود.صابرین
برچسب ها :
چگونه از یادمان برود شجاعت جعفر خان (محمد جعفر خانی) ,  ذکر سید محمود (موسوی) ,  لبخند مسلم (احمدی پناه) ,  اشک های یوسف (فدایی نژاد) ,  بزرگواری حسین (رضایی) ,  چشمان صمد (امیدپور) ,  مظلومیت غفاری (محمد غفاری) ,  جوانی مصطفی(صفری تبار) ,  بیقراری علی(پرورش) ,  شوق پرواز روح الله(نوزاد) ,  نگاه مجتبی (بابایی زاده) شور و عشق محمد منتظر(قائم) ,  وفاداری محرابی(محمد محرابی پناه) ,  صبر حسن(حسین پور) و رضایت عبدالزهرا(علی بریهی) که گواه بر مظلومیتشان بود. ,